# تنهایی

خدای من...

آنـــــــــ کــــــهـــ اشکــــ ــــمـــــ   را درآورد روزیــــــــ  خـــــــدای مــــن ، اشکـــــــ ش را  درمیـــــــ اورد. . .  
/ 4 نظر / 7 بازدید