# بارون

بارون...

خُــدایــا...  میـــــدانَم این روزهـــا از دستـَــــم خستـــه ای کـــــمی صبـــر کُن خـــــوب میشــــوم.... بُگـــــذار بــــاران بزنــَــــد... دلـــــم بگیـــــرَد... میـــــروم زیر آسمــــانَت... دستــــــهایَم را می‌سپــــارم به دستـَــت... ســـرم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 37 بازدید

دیوانه

گفتی چشمهارابایدشست! شستم ولی... گفتی جوردیگربایددید دیدم ولی... گفتی زیرباران بایدرفت رفتم ولی... اونه چشم های خیس وشسته ام را نه نگاه دیگرم را هیچکدام راندیدفقط درزیرباران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید