موهام...

گاهے 
نه لاکـــــ زدن آرومت میکنه
 نه بافتن مـــو
نه بیرون رفتن با دوســـتات 
و نه هیچ چیز دیگه...
گاهے فقط و فقط دلت مے خواد موهاتو که اندازه یه دنـــــیا دوسشون دارے با قیچے تا ته بزنیشون... 
تا یه ذره از خودتـــــ انتقام گرفته باشے...

/ 2 نظر / 87 بازدید
مهدی

گاهی چه دلچسب فراموشی...