زن ها...

زن وقتی ناراحت میشود ، قهر نمیکند ! فقط دلخور میشود !
زن از قهر خوشش نمی آید بلکه از آن بیزار هم هست
 
زن قهر نمیکند چون عاشق است ! زن قهر نمیکند چون پژمرده میشود
چرا که وقتی قهر کند بیشتر در سکوت غرق میشود و کم کم زندگی را محو شده میبیند
زن فقط نگاهش را میدزدد تا بگوید ناراحت است
 
سکوت میکند تا تو او را بفهمی و سکوت میکند  تا دلت را با حرف هایش نرنجاند و اینگونه نیز عشقش بیشتر
هویدا میشود
 
زن دلش خیلی بزرگ است و آه نمیکشد
زن وقتی ناراحت میشود فقط سکوت میکند و زیر لب دعا میکند !

( آی آقایون توجه بفرمایید خواهشا. ماهم دل داریم به خدا...)
/ 0 نظر / 14 بازدید