میدانم از خودخواهی است که تو را برای خود میخواهم و

 تو انقدر رئوفی که خود را متعلق به همه میدانی

/ 0 نظر / 8 بازدید